Жеткізу шартының стандартты нысаны

 

 

№ _______________

ЖЕТКІЗУ ШАРТЫ

 

_______________                     «__»_________202__ ж.

 

___________________,  бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, ___________________ атынан жарғы негізінде әрекет ететін, бірінші тараптан және «» ЖШҚ, бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін директоры атынан, екінші тараптан, бұдан әрі бірге атағанда «Тараптар»,  _____ №____ қор биржасының қорытынды хаттамасына сәйкес мына төмендегі  туралы осы  Шартты (бұдан әрі-Шарт)  жасады:

 

1.      Шарттың мәні

 

1.1.          Осы  Шарттың шарттарымен Сатушы Сатып алушыға ___________________ (бұдан әрі - Тауар) Сатып алушыға жеткізуге (сатууға), ал Сатып алушы оны қабылдауға және төлеуге (сатып алуға) міндеттенеді.

1.2.           Тауарды жеткізу осы Шарттың 5.6, 5.7 – т. анықталған тәртіпте Сатушы қабылдаған Сатып алушының өтінімдері бойынша партиялармен жүргізіледі.

1.3.           Осы Шарт бойынша Тауарды жеткізу Сатушы   немесе кейіннен жеткізу пункті ретінде ___________________ жіберу бекетін ауыстыра алатын басқа қайсыбір жіберу бекеті жағдайында өтінімдерде көрсетілген деректемелер бойынша теміржол көлігімен жүзеге асырылады.

 

2.      Тауардың жалпы саны және сапасы

 

 2.1. Осы Шарт бойынша Тауардың жалпы мөлшері (Тоқсан төрт мың жеті жүз) тоннаны құрайды, +/- 10% (он пайыз) толеранс.

2.2. Тиелетін Тауардың мөлшері осы Шарттың 5.6, 5.7 – т. қарастырылған тәртіпте ұсынылған және келісілген өтінімде Тараптармен келісіледі.

2.3. Товар сапасы ҚР СТ сәйкес келуі тиіс.

2.4. Сапа ҚР  СТ сәйкес анықталады, сапа куәлігімен расталады және мынадай техникалық сипаттамаларға сай болуы тиіс:

 

3.      Тауардың бағасы

 

3.1.           Осы  Шартта Тауардың өлшем бірлігіне «тонна» қабылданады.

3.2.           Осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауардың 1 (бір) тоннасынаң құны (бағасы):                             

ҚҚС және т/ж тарифін есептеусіз тенге 00 тиынды құрайды.

теңге 00 тиын ҚҚС-пен, Т/Ж тарифін есепке алмағанда.  

3.3. Шарттың жалпы сомасы ҚҚС және т/ж тарифін есептеусіз теңге 00 тиынды құрайды, +/- 10% (он пайыз) толеранс.

теңге 00 тиын, +/- 10% (он пайыз) толеранс, ҚҚС-мен, т/ж тарифін есепке алмағанда.

3.4. Тасымалданған жүктің (Тауардың) т/ж тарифін кейіннен өзгерткен жағдайда, Сатып алушы Сатушыға тасымалдаушы немесе Сатушы экспедиторы көрсеткен айырманы төлейді. Т/ж тарифінің айырмасын төлеуді Сатып алушы Сатушыден сәйкес хабарламаны және шотты алған күннен бастап 5 (бес) банктік күн ішінде Сатушынің шотына жүргізеді. 

 

4.               Төлеу тәртібі

 

4.1. Осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауар құнын төлеу Сатып алушы осы Шартта көрсетілген деректемелер бойынша шотты ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ақша қаражатын аудару жолымен, жеткізу көлемінің 100 % мөлшерін алдын ала төлеу арқылы   жүргізіледі.

4.2. Т/ж тарифін және экспедитор қызметтерін төлеуді Сатып алушы Сатушы шотты ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

4.3. Төлем күні деп тараптар Сатушынің есептесу шотына ақша қаражаты түскен күнді  санайды.

4.4. Шарттың және төлемнің валютасы –  қазақстандық теңге.

4.5. Соңғы есептесулерді Сатып алушы әр айдың 10 күніне дейін  Тараптармен жасалатын және қол қойылатын  жеткізулер мен төлемдерді салыстыру актісіне   қол қойған кезден бастап  10 (он)  күнтізбелік күннен кешіктірмей төлейді.

4.6. Ақылы тауарларды Сатып алушыға жеткізу мерзімі аяқталғаннан кейін 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде жеткізілмеген немесе ішінара жеткізілмеген жағдайда Сатушы төленген және жеткізілмеген тауарлардың сомасын сатып алушының есеп шотына алған күннен бастап күнтізбелік 120 (жүз жиырма) күн ішінде қайтарады. Жеткізушінің шотына алдын-ала төлемдер.

4.7. Сатып алушының Сатушы алдындағы кредиторлық берешегі Салыстыру актісіне қол қойылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде төленеді. Сатушының сатып алушы алдындағы кредиторлық берешегі болашақ жеткізілімдерге қатысты есепке алынады.

 

5.      Тауарды жеткізу (тиеу) тәртібі 

 

5.1.    Тауар жеткізу Сатып алушы осы  шарттың 4.1., және 5.6.т, 5.7.  - т. орындағаннан кейін, жеке партиялармен теміржол көлігімен жүргізіледі.

5.2.           Партия деп т.ж. жүкқұжатында көрсетілген тиелген Тауардың саны саналады.

5.3.           Тауарды жеткізу «ҚТЖ» ҰК АҚ  жартылай вагондарында ақтара тиеумен немесе Сатып алушының жылжымалы құрамда жүргізіледі. Тиеудің ең аз нормасы – т/ж жартылай вагоны. Тиеудің ең аз нормасынан төмен немесе тиеудің белгіленген нормасынан артық жеткізу жүргізілмейді және кем жеткізумен немесе артық жеткізу деп саналмайды, айыппұлдық санкциялар салынбайды. Т/ж ашық вагонын толық тиеу үшін өтінімге сәйкес жеткізуге келісілген Тауардың көп мөлшерін тиеу талап етілсе, онда Сатушы  Тауарды қажетті мөлшерде жеткізуді жүзеге асырады. Сонымен қатар, тараптар тиеу( жеткізу)  фактісі бойынша т/ж вагонын шағын тиеудің орнын толтыру үшін Тауардың көлемін қажеттісіне арттыруға осы шартқа қосымша келісімді жасайды және қол қояды.  Т/ж вагонын шағын тиеудің орнын толтыру үшін қажетті көлемде жеткізілген тауарға төлемақы Тауардың келесі партиясына төлеумен бір уақытта Сатып алушымен жүргізіледі, бірақ Тауарды тиеу (жеткізу) күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей. қажетті көлемде Жеткізу кезеңі  – күнтізбелік ай.

5.3.1. Сатып алушы вагондарды өз қаражаты есебінен және жеткізілім шарттарына сәйкес тәуекелге итермелеген жағдайда, Сатып алушы GU-11 он күндік өтінімдеріне сәйкес бір ай ішінде Сатушының кірме жолына бос вагондардың біркелкі және ырғақты жеткізілуін қамтамасыз етуге міндетті. Жүк тиеуге арналған бос вагондар ең үлкен топтарға толтырылуы керек (кемінде бес вагон) трафик көлеміне байланысты бір жолдық құжат беру арқылы.

5.3.2 Осы Келісімнің 5.3.1-тармағын бұзған және сатылған вагондарды сатушыға күнделікті қажеттіліктен асып кеткен жағдайда, Сатып алушы сатушыға жолды иемденгені үшін күніне әр вагон үшін ҚҚС-сыз 5000 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Егер бос машиналар Сатушының жету жолына бір реттік жеткізілімде немесе 5 вагоннан аз топтарда жеткізілсе, Сатып алушы сатушыға есеп айырысу парағына негізделген маневрлік локомотивтің 1 локт / сағатына ҚҚС-сыз 27 310,10 теңге көлемінде төлейді.

5.3.3 5.3.1. Тармағын бұзған жағдайда. осы Келісімнің және ___________________ станцияларының ортақ теміржол жолдарындағы вагондардың тоқтап қалуы, осы Келісімнің 5.3.1 тармағының бұзылуына және қоғамдық теміржол жолдарындағы вагондардың тоқтап қалуына байланысты, Сатып алушы Сатушынің барлығын төлейді. келтірілген және құжатталған (ГУ 23 жалпы нысандағы актілер, жинақтау карталары) расталған шығыстар.

5.3.4. Сатушының вагондары Сатып алушының/ жүк алушының кірме жолдарында вагондардың айналымының технологиялық мерзімінен артық, бірақ есепке алған кезден бастап 24 сағаттан артық емес болған жағдайда, Сатып алушы Сатушыға   растайтын құжаттар негізінде, Сатушы шотты ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, жылжымалы құрамның меншік иесімен Сатушыға ұсынылған барлық алымдарды, айыппұлдарды, және басқа шығындарды  төлеуге міндетті.

5.4.           Сатушы Тауарды вагонға және вагондар тобына тиеумен немесе Шартпен басқаша белгіленбесе жөнелту бағытымен тиеуге құқылы. Қысқы мезгілде тиеген кезде Тауардың жолда жүру және түсіру кезінде қатып қалуын болдырмаудың алдын алу шаралары жасалады.    

5.5.           Жеткізу кезеңі – күнтізбелік ай. Әрбір кезең бойынша Тауардың саны Сатушымен қабылданған өтінім бойынша анықталады.

5.6.   Жеткізуді келісу мынадай тәртіпте жүргізіледі:

- Сатып алушы ағымдағы айдың 5-ші күніне дейін сатушыға Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес келесі айға өтінімді және осы Шарт бойынша Сатушының міндеттемелерін тиісінше орындау үшін қажетті және жеткілікті өзге де мәліметтерді ұсынады.

5.7. Сатушы келесі айға өтінім алғаннан кейін, Сатушы оны қарауға және өтінімді алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде өтінімді қабылдау немесе бас тарту туралы жауапты жолдауға міндеттенеді.  Сатушы алған өтінімге жауаптың болмауы, Сатушының өтінімді қабылдаудан бас тартқаны болып саналады. Сатушы өтінімді қабылдаудан бас тартқан жағдайда Тауарды тиеу (жеткізу) көрсетілген кезеңде жүргізілмейді және осы Шартты бұзу болып табылмайды, жеткішіге жауапкершілік жүктелмейді.  Сатушы Сатып алушының өтінімінде көрсетілген шарттармен салыстырған, басқа жағдайларда жауап жолдаған жағдайда, онда Сатып алушы    алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Сатушынің өтінімге берген жауабын қарауға және   Сатушынің жауабында көрсетілген шарттарда тауарды жеткізуге келіскені немесе келіспегені туралы жауап жолдауға міндеттенеді.     Сатушынің жауабында көрсетілген шарттарда тауарды жеткізуге келіскені немесе келіспегені туралы Сатып алушының жауабы болмаған (Сатушы алмаған) жағдайда, Сатып алушының Тауарды есеп айырысу кезеңінде жеткізуден бас тартуы болып саналады.

5.8. Өтінімді Сатып алушы электрондық пошта арқылы мына мекенжайға ұсынады: _____ күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмейтін мерзімде түпнұсқаларды міндетті түрде ұсына отырып.

5.9.  Автоматтандырылған есеп жүйесі «Шарттық және коммерциялық жұмыс» жүйесінде ресімделген электрондық тасымалдау құжатында тасымалдауға қабылданған күн тауарды жеткізу (тиеу) күні болып табылады.

5.10. Тауардың әрбір топтамасын тиегеннен кейін, Сатушы Сатып алушыға мынадай құжаттардың түпнұсқаларын жібереді:

- жеткізілім туралы жазба

___________________ мөрімен расталған тиелген өнім топтамасының сапа сертификаты;

Көрсетілген құжаттарды Сатушы Сатып алушыға жүк тиеу кезінде Тауармен бірге не факсимильдік байланыс немесе электрондық почта арқылы тауар партиясын жөнелтгеннен кейін және түпнұсқаларды почтамен жөнелтгеннен кейін үш банктік күн ішінде беруге тиіс.

5.11. Сатып алушы Сатушынің жазбаша келісімінсіз олармен мәлімделгендерден және Тауарды жеткізуге Тараптармен келісілгендерден бас тартуға құқығы жоқ.  

5.12. Тауарды Сатушымен Сатып алушыға беру үшін, Сатушы және Сатып алушы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте берілген сенімхаттар негізінде әрекет ететін өзінің уәкілетті өкілдерін тағайындауы мүмкін.    

5.13. Меншік құқығы, Тауардың кездейсоқ жойылу немесе бүліну тәуекелі 1.3-тармақта көзделген Тауарды жеткізу шарттарына сәйкес бірінші тасымалдаушыға тауарды берген сәттен бастап сатушыдан сатып алушыға ауысады. (Инкотермс 2010 сәйкес).

5.14. Егер Сатып алушы күні бұрын Сатушыға жазбаша өкімдер бермеген жағдайда, Сатушы коммерциялық тәжірибелер негізінде Сатып алушының есебінен және тәуекелінен тауарды тасымалдау шартын жасауға құқылы. Сатып алушы сәйкес талапты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Сатушыға т/ж тарифінен, операторға төленген комиссиялардан тұратын теміржол тасымалдарының құнын және әрбір бағыт бойынша  Жүк жіберуші Тасымалдаушыға немесе жұмылдырылған операторға төлеген жеке белгіленген есептесу мөлшерлемесі көлеміндегі оператор қызметтерін, сондай-ақ кеден құжаттарын және басқа формальдылықтарды ресімдеуге кететін басқа да шығындарды төлейді. Оператордың қызметтеріне төлемдер және нақты тасымалмен байланысты Тасымалдаушының басқа шығындары кейінірек жеке шот-фактурамен ұсынылуы мүмкін.

5.15. Сатып алушы Сатушыға осы Келісім-шарт бойынша сатып алынатын Тауар 05.07.2008 ж. № 67-IV ҚР «Трансферттік баға белгілеу туралы» Заңының 2-б. сәйкес  халықаралық іскерлік операциялармен байланысты болмайтындығына кепілдік береді.

5.16. Сатып алушы осы шарт бойынша қандай да бір өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда орындау мерзімі  Сатушы осы Шартқа сәйкес Тауарды жеткізуді жүргізуі тиіс, басталған  кезеңге  , Сатушы өзіне қандай да бір материалдық және басқа да залалсыз   (соның ішінде осы шартпен қарастырылған)   мұндай міндеттемелерді сатып алушы тиісті орындаған кезеңге дейін Тауарды жеткізуді (тиеуді) тоқтатуға құқылы. 

5.17. Жүк тасымалдауды ұйымдастыру үшін жалға алынған немесе меншікті жылжымалы құрамды жұмылдырған жағдайда, Сатып алушы вагондардың меншік иесі берген тасымалдау құжатын толтыру бойынша нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте бос вагондарды рәсімдеуді және жөнелтуді қамтамасыз етуі тиіс. 


6. Тауарды саны және сапасы бойынша қабылдау тәртібі

 

6.1. Тауарды қабылдауды Сатып алушы тауарды тиеу орнында (___________________) мынадай тәртіппен жүргізеді::

- саны бойынша-нақты жөнелтілген тауардың саны т/ж жүкқұжаттарында көрсетілген санына сәйкес келген жағдайда, ол сатушының таразыларында 100% өлшеумен тексеріледі.  Бұл ретте нетто салмағы вагонда көрсетілген жартылай вагон ыдысының массасы БРУТТО салмағынан алып тастау жолымен анықталады. БРУТТО салмағы сатушының таразысында тауармен вагонды өлшеу жолымен анықталады;

      Сатушыдан келіп түскен вагондарда сатып алушының Т/Ж таразыларында өлшеу жолымен жүк тиелмегені анықталған кезде сатып алушы тасымалдаушы өкілінің қатысуымен тауарды қайта өлшеуді қамтамасыз етеді. Өлшеу нәтижелері бойынша тасымалдаушының өкілінің міндетті қолы қойылып, ГУ-22 нысанындағы коммерциялық акт жасалады.

     Сатып алушы межелі станцияға тауар келген күннен бастап 3 (үш) жұмыс  күндері  ішінде сатушының атына ГУ-22 нысанындағы коммерциялық актіні қоса бере отырып, келіп түскен вагондарда анықталған кем тиелгені туралы хат, т/ж таразысының техникалық сипаттамалары бар техникалық паспорттың көшірмесін және т/ж таразысын тексеру туралы сертификаттың көшірмесін жібереді.

Сатушы Сатып алушыдан жазбаша өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс  күндері  ішінде кем тиеу фактісін анықтау мақсатында ішкі тексеру жүргізеді.

Тексеру нәтижелерін сатушы тексеру аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сатып алушының мекенжайына жібереді, онда сатушының жүк тиемесінде кінә болған жағдайда сатып алушыға тауардың толық берілмеген көлемі өтеледі, ал сатушының кінәсі болмаған жағдайда Сатып алушы кінә қою тәртібімен жеткізілмеген жүктемені өтеу жөнінде тасымалдаушыға жүгінеді.

- сапасы бойынша-ҚР СТ 1248-2011 "көмір және оларды қайта өңдеу өнімдері. Қабылдау ережелері", Сыртқы қарау, сатушы мен Сатып алушы өкілдерінің сынамаларды іріктеп алуы және сатушының зертханасының базасында олардың сапалық талдауы жолымен жүргізіледі.

6.2. Тауарды саны және / немесе сапасы бойынша қабылдаған кезде Сатып алушы болмаған жағдайда, Сатып алушы Сатушыға жеткізілген Тауардың сапасы және / немесе саны бойынша талаптарды (талаптарды) қою құқығынан айырылады және жеткізілген Тауарды таниды. саны мен сапасы жағынан осы Келісімнің шарттарына сәйкес келеді.


7. Тараптардың жауапкершілігі

 

7.1. Осы Шарт бойынша өздеріне алған міндеттерді орындамаған және/немесе тиісті орындамаған жағдайда кінәлі Тарап Шартта көрсетілген негіздерге немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес екінші Тараппен жазбаша ұсынылған және құжатпен расталған талаптар көлемінде (наразылық немесе талаптар) мүліктік жауапкершілікті алады. 

7.2. Осы шарттың 4.1. т. қарастырылған төлем мерзімдерін бұзған жағдайда, Сатушы Сатып алушыға әрбір мерзімі өткен күн үшін мерзімі өткен төлем сомасынан 0,1% көлемінде тұрақсыздық айыбын ұсынуға құқылы. 

7.3.        Сатып алушы осы Келісім-шартпен шартталған өзінің міндеттерін орындамаған жағдайда, Сатушы Тауарды жөнелтуді тоқтатуға құқылы. Келісім-шарт бойынша Сатып алушы өзінің міндеттерін бұзу себебі бойынша Сатушы тауарды жөнелтуді тоқтатқан (тоқтата тұрған) жағдайда, Сатып алушы мәлімделген тасымалдау жоспарын  орындамауға байланысты тасымалдаушымен Сатушыға немесе Тауарды жіберушіге ұсынылған айыппұлдық санкцияларды және өсімпұлдарды, сондай-ақ Келісім-шартпен қарастырылған айыппұлдарды төлейді. 

7.4.        Осы шарттың 5.6.т., 5.7.т., 5.8.т. айтылған өтінімдерді беру мерзімін және жылжымалы құраммен жедел және тасымалдаудың айлық жоспарына кірмеген, басқа жүктерді тасымалдауды қамтамасыз етуді бұзған жағдайда  Сатып алушы Сатушыге жылжымалы құраммен жедел және тасымалдаудың айлық жоспарына кірмеген, басқа жүктерді тасымалдауды қамтамасыз еткені үшін  теміржолмен ұсынылған қосымша алымдарды (айыппұлдарды) төлейді.  

7.5.        "ҚТЖ-Жүк тасымалы" АҚ немесе өзге тасымалдаушы, экспедитор тарапынан онкүндік немесе айлық тасымалдау жоспарын орындамағаны үшін айыппұлдар мен алымдарды қойған кезде, сондай-ақ сатушының кінәсі болмаған кезде, Сатып алушы растайтын құжаттарды (есеп карточкасының көшірмесі, жинақтау карточкасының көшірмесі және шот көшірмесі, ГУ-23 жалпы нысандағы актінің көшірмесі) алған сәттен бастап 5 (бес) банктік күн ішінде Сатушыға келтірілген шығыстарды өтейді.

7.6.        Сатушы Қазақстан Республикасының Үкіметімен немесе басқа ведомствомен қаулылар, өкімдер немесе вагондарды уақытша пайдалануды шектейтін немесе тыйым салатын басқа актілер шығарған жағдайда, Тауарды жеткізбегені немесе толық жеткізбегені үшін жауапты болмайды.  

7.7.        Сатушының кінәсінен болған теміржол вагондарын келмеген жағдайда,  Сатушы Тауарды жеткізбегені   (толық жеткізбегені) үшін жауапты болмайды

7.8.        Сатушынің айыппұлдарын, өсімпұлдарын және басқа да шығындарын (шығыстарын) төлеуді Сатып алушы  Сатушыден сәйкес хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) банктік күн ішінде жүргізеді.  Сатып алушы Сатушы ұсынған айыппұлдарды, өсімпұлдарды  және басқа да шығындарды төлемеген жағдайда Сатушы осы Шартпен қарастырылған соманы және осы Шартпен қарастырылған айыппұлдық санкцияларды Сатушының алдын-ала келісімінсіз Шарт бойынша Тауарға жасалған төлем сомасынан шегеруді жасауға құқылы.

7.9.         Өсімпұлдарды және/немесе айыппұлдарды төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.10.Сатып алушы 5.15. Тармағын бұзған жағдайда. осы Келісімнің нәтижесінде, уәкілетті органның салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді түзету туралы өтініші түрінде мүліктік жауапкершілігі туындаған, сондай-ақ сатушы айыппұлдар, айыппұлдар мен басқа да міндетті төлемдерді төлеген кезде, Сатып алушы сатушы шеккен барлық шығындарды өтейді.

 

8.      Еңсерілмейтін күштер жағдайы

 

8.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер осы орындамау  Тараптар не күні бұрын біле алмаған, не ақылға қонымды шаралармен алдын ала алмаған, осы Шартты жасағаннан кейін пайда болған еңсерілмейтін күштер жағдайларының немесе төтенше сипаттағы оқиғалардың (мысалы,   әскери операциялар, блокадалар, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері және басқа табиғаттың апатты күштерінің) туындауы салдарынан болса, егер осы жағдайлар  Тараптың шарттық міндеттемелерін орындауына әсер еткен болса,  жауапкершіліктен босатылады. 

8.2. Аталған жағдайларға байланысты осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын Тарап екінші Тарапқа осындай жағдайлардың әрекеттерінің басталуы және тоқтатылуы туралы 7 (жеті) күнтізбелік  күн ішінде хабарлауы тиіс. Аталған жағдайлардың басталғандығының және олардың ұзақтығының дәлелі тиісті құзыретті органдардың растауы (анықтамасы) болып табылады. Форс-мажор жағдайларының басталуы туралы ескертпеген немесе уақытынан кешіктіріп ескерткен Тарапқа оларды жауапкершіліктен босататын жағдайлар ретінде меңзеу құқығын бермейді, екінші Тараптың хабарлауы форс-мажор себебінен мүмкін болмаған жағдайлардан басқа.

8.3. Еңсерілмейтін күштер жағдайлары 1 (бір) айдан артық әрекет еткен жағдайда, Тараптардың әрбіреуі осы Шарт бойынша еңсерілмейтін күш жағдайларының әрекеттері және олардың салдары бөлігінде  міндеттемелерді бұдан әрі орындаудан бас тартуға құқылы, және бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы басқа Тарапқа мүмкін болатын шығындарды өтеуге құқылы болмайды.  Сонымен бірге Тараптар Шартты тоқтатқанға дейін пайда болған міндеттемелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға міндетті.


9.      Тараптардың кепілдіктері

 

9.1. Осы Шарттың әрбір Тарабы  осы Шартты жасауға және орындауға қандай да бір кедергілердің жоқтығына кепілдік береді, яғни:  

9.1.1. Ол сәйкес негізде құрылған, жасалған немесе негізделген және заңды тұлғаны тіркеу елінің заңнамасына сәйкес заңды қолданылады;

9.1.2. Осы Шартқа қол қойған тұлғаның Тараптардың атынан Шартқа қол қоюға құқығы және өкілеттілігі бар. 

9.1.3. Осы Шартты жасауға және орындауға қажетті мемлекеттік органдардан барлық келісімдерді,, лицензияларды және басқа да рұқсатнамалар алынған және Қазақстан Республикасы  заңнамасының талаптарына сәйкес келеді.  

9.2. Қайта құрған немесе жойған кезде Тараптар заңды тұлға ретінде, осы Шарт бойынша барлық міндеттемелер және жауапкершілікті оның құқықтық мұрагері алады. 

9.3. Үшінші тұлғаға құпиялық ақпаратты беру, оны жраиялау немесе басқа негізде жария ету  екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана мүмкін болады, Қазақстан Республикасының тікелей өкілеттік заңнамасымен органдарға және лауазымды тұлғаларға ақпаратты ұсынуды қоспағанда, мұндай ақпаратты алуды талап етуге.  

9.4. Әрбір Тарап осы Шарт бойынша екінші Тараптан алынған қаржылық, коммерциялық және басқа ақпараттардың қатаң құпиялылығын сақтауға міндеттенеді. 

 

10.            Ерекше жағдайлар

 

10.1. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа кепілдік береді:   

а) осы Келісім-шартты жасау және орындау оның корпоративтік уәкілеттіктері аясында болып табылатындығына және барлық қажетті корпоративтік шешімдермен жасалғандығына, қарсы келмеуіне және бұзбауына, оның құрылтай, сондай-ақ басқа ішкі құжаттарына қарсы келмейтіндігіне және оларды бұзбайтындығына;  

б) Тарапқа белгілі болғандай, осы Келісім-шарт бойынша оның міндеттемелерді орындау қабілетіне маңызды әсер ететіндей оған қарсы ешқандай соттық талқылаулар жүргізілмейтіндігіне; 

в) Тараптардың ешқайсысы осы Келісім-шарт бойынша оның қандайда бір міндеттемелерді орындау қабілетіне әсер ететіндей қандайда бір келісім, шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін бұзбайды.

10.2.          Егер Келісім-шарттың ережесі оған Қосымшалар ережелеріне қайшы келсе, онда Қосымшаларда қарастырылған ереже қолданылады.

10.3.   Сатып алушы шарт жасалғанға дейін берілген маңызды қатысушылардың немесе акционерлердің (жарғылық капиталға қатысу үлестерін не бизнесті иеленудің барлық тізбегі бойынша 10 және одан да көп пайыз мөлшеріндегі акцияларды иеленетін) және бенефициарлық меншік иелерінің (түпкі нәтижесінде сатып алушыны иеленетін немесе бақылайтын жеке тұлғалар) құрамы туралы мәліметтердің дұрыстығы мен өзектілігіне кепілдік береді.

Қатысушылардың немесе акционерлердің және/немесе бенефициарлық меншік иелерінің құрамы өзгерген жағдайда Сатып алушы бұл туралы растаушы құжаттарды ұсына отырып, сатушыға жазбаша нысанда дереу хабарлауға міндеттенеді.

Акциялары мынадай қор биржаларының кез келгеніне: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Франкфурт, Гонконг, Йоханнесбург, Торонто, Сидней, Токио, Веллингтон (Жаңа Зеландия), Сингапур, Сеул, Цюрих немесе бұл туралы сатушыны хабардар еткен жағдайда скандинавиялық елдердің кез келгеніне айналатын көпшілік компаниялардың бенефициарлық меншік иелері туралы ақпарат ұсыну талап етілмейді.

Осы кепілдік бұзылған және/немесе өзгерістер туралы хабарлама бойынша міндеттер орындалмаған жағдайда Сатып алушы мұндай бұзушылық сатушыны үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершіліктен толық босататынымен келіседі және сатып алушы сатып алушының көрсетілген міндеттемелерді орындамауына байланысты сатушы шеккен барлық шығыстар, шығындар, шығындар, өзге де залал үшін жауапты болады.

 10.4. Сатушы құқылы:

(а) Сатып алушы Келісім-шарттың 10.3 - т. көрсетілген құжаттарды ұсынбаған немесе күмәнды ақпараттарды ұсынған жағдайда бас тартуға;

 

(б)       Келісім-шартты бұзу күніне дейін 5 (Бес) күнтізбелік күннен кем емес күнде осы туралы Сатып алушыны жазбаша ескертіп, шартты жасаудан бас тартуға немесе оны мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге, мынадай жағдайларда:

- Сатушыда Сатып алушы және/немесе оның маңызды  қатысушылары/акционерлері және/немесе бенефициар меншік иелері алааяқтыққа, ақша алумен, терроризмді немесе басқа да қылмыстық әрекеттерді қаржыландыруға қатысатындығын болжайтын негіз бар,

- Сатушыда Сатып алушы және/немесе оның маңызды  қатысушылары/акционерлері және/немесе бенефициар меншік иелері саяси немесе экономикалық санкциялар, экспортты және импортты бақылау шаралары салынған елдерде тіркелгендігі туралы мәліметтер бар;

- Cатушыда болашақта тауарды уақтылы жеткізуде қиындықтар бар деп болжауға негіз бар.

(в)       Сатып алушы осы Келісім-шарттың   10.3-тармағында қарастырылған талаптармен келіспеген жағдайда, Келісім-шартты жасаудан бас тартуға.

Келісім-шарттың 10.4-тармағының (а), (б), (в)-тармақшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес Сатушының бастамасы бойынша Келісім-шартты жасаудан бас тарту немесе Келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу Сатып алушыға Сатушыдан осындай бас тартудан немесе бұзудан болған шығындардың орнын толтыруды талап ету құқығын бермейді.

10.5.  Сатушы осы Келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «Жемқорлыққа қарсы шарттар» Қосымшасында жазылған жемқорлыққа қарсы шарттармен танысқандығын растайды. 

10.6.        Сатушы осы Келісім-шартты жасаған күнге дейінгі үш жыл ішінде Сатып алушымен немесе/және  ERG s.a.r.l.  қазақстандық кәсіпорындарымен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің олармен бұзылмағандығына кепілдік береді. 

Егер Сатушының осы тармақпен қарастырылған кепілдемелері шындыққа сәйкес келмесе, онда Сатып алушы Келісім-шартты жасаудан бас тартуға немесе жасалған Келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге құқылы.

 10.7.  Сатып алушы Келісім-шарттың қолданылу мерзімі ішінде осы Келісім-шартты жасауға және/немесе орындауға тікелей қатысы бар кез-келген құжаттарды және ақпаратты Сатушымен көрсетілген немесе Тараптармен келісілген мерзімдерде ұсынуға міндеттенеді. Сатушының Сатып алушының жоғарыда көрсетілген ақпараттарына және құжаттарына тексеріс жүргізуге құқығы бар.   Тексерістер Сатушының   мамандарының күштерімен сияқты, Сатушының қалауы бойынша кез-келген үшінші тұлғаны қатыстырумен де жүргізілуі мүмкін,    мұндай үшінші тұлғалардың қызметтерінің ақысын төлеу бойынша шығындарды толық көлемде Сатушы өтейді.   Сатушының жазбаша ескертуі негізінде Сатып алушы  тексерушілерге персоналға, нысандарға, мүлікке, құжаттарға және т.б. қажетті қол жеткізуді ұсынуға міндеттенеді, сондай-ақ осы Келісім-шарт бойынша тексерісті  уақытында және толық өткізу мақсатында тексерушілермен бірге ынтымақтастықта болуға міндетті.  Тексерушілер Сатып алушының осы Келісім-шартты жасауға және орындауға қатысы бар құжаттарын көшіріп алуға құқылы. 

10.8.  Сатып алушы ол, оның ірі қатысушылары/акционерлері, сонымен қатар қызметкерлері, басқару және/немесе бақылау  органдарының мүшелері Сатушыға қатысты байланысты/ қосылған тұлғалар болып табылмайтындығына, ___________________ қандайда бір қазақстандық кәсіпорындарының қызметкерлерімен, лауазымды тұлғаларымен туыстық қатынаста тұрмайтындығына, сондай-ақ жегжаты болып табылмайтындығына  кепілдік береді.

Егер Сатушының осы тармақпен қарастырылған кепілдемелері шындыққа сәйкес келмесе, онда Сатып алушы Келісім-шартты жасаудан бас тартуға немесе жасалған Келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге құқылы.

10.9. Тараптар қолданыстағы заңнаманың талаптарын және Келісім-шарттың шарттарын сақтауға міндетті.

10.10. Сатушы уақыт өте келе өзгелер арасында қабылданған немесе енгізілген(i) АҚШ Үкіметімен (ii) АҚШ қаржы министрлігінің шетел активтерін бақылау жөніндегі басқармамен, (iii)  БҰҰ Қауіпсіздік кеңесімен, (iv) Еуропалық одақпен және (v)  Біріккен Корольдіктің Ұлы мәртебелі Қазынашылығымен қол қойылған экономикалық және қаржылық санкцияларға немесе сауда эмбаргосына сәйкес келуі тиіс   (бұдан әрі - «Санкциялар»).

Сатып алушы осы шарт бойынша Сатушыден сатып алынған тауарды:   санкция ықпалында тұрған тұлғаларға  (i) бермеуге міндеттенеді, егер тауарды беру Санкцияның бұзылуына және/немесе       аталған тауарларды: Қырым, Севастополь, Ауғаныстан, Куба, Иран, Ливия, Солтүстік Корея, Сомали, Оңтүстік Судан, Судан, Сирия елдеріне жеткізбеуге әкеп соқтырса,  бұл қолданыстағы заңнамамен және/немесе АҚШ, ЕО, БҰҰ санкциялардың бұзылуына әкеп соқтыратын келісімдерді жасамауға рұқсат етілген жағдайлардан басқа.  Осы міндеттемелерді орындамаған жағдайда Сатып алушы мұндай бұзушылық Сатушыні үшінші тұлға алдындағы жауапкершіліктен толығымен босататындығына келіседі және Сатып алушы құжатпен дәлелденген барлық шығындарды, залалдарды, наразылықтарды және Сатып алушы жоғарыда көрсетілген міндеттерді орындамаумен байланысты Сатушымен келтірілген кез-келген сипаттағы шығындарға жауапты болады.   


11.    Дауларды шешу тәртібі  

11.1. Барлық даулар, келіспеушіліктер немесе осы Шарттан  немесе осыған байланысты туындаған талаптар   Тараптармен келіссөздер арқылы шешіледі, егер келісімге келмесе -   Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте ___________________ мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына шешуге жатады.   Сот  өндірісінің тілі - орыс. 

11.2. Жоғарыда көрсетілген тәртіпке сәйкес наразылықты алдын-ала ұсынусыз сотқа жүгінуге рұқсат етілмейді.    Тараптар келесідей шарттарды сақтаумен, осы шарттың барлық ережелері бойынша дауларды реттеудің міндетті кінәрат-талаптық тәртібін белгілейді:

11.2.1. Осы шарт бойынша наразылықтар наразылыққа құқығы туындаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей екінші тараптың наразылықты алғанын білдіретін кез-келген байланыс құралдарын қолданумен жазбаша түрде ұсынылуы тиіс;

11.2.2.   11.2.1 - тармақта көрсетілген мерзімді сақтамау, Тарапты наразылықты ұсыну   және оны қанағаттандыру құқығынан айырады;

11.2.3. Наразылыққа жауап беру мерзімі – оны алған күннен бастап   – 10 (он) жұмыс күні. Наразылықты алу күні   (наразылыққа жауап беру) күні ол адрестелген Тараптың пошта бөлімшесінің мөр басу (пошталық байланыс құралымен наразалықты (жауапты) ұсыну кезінде) немесе наразылықты (жауапты) қабылдау туралы белгілеу   күні (наразылықты (жауапты) факс, e-mail және байланыстың басқа құралымен    қолға ұсынған жағдайда); болып табылады. 

11.2.4. Сатып алушы наразылықты ұсынған кезде осы шарттың 6 - тарауында көрсетілген тәртіпте құрылған Актіні және/немесе сынау хаттамаларын қоса тіркеу міндетті. 

12.    Қорытынды ережелер

 

 12.1. Осы Шартқа қандай да бір өзгертулер мен толықтырулар олар жазбаша түрде жасалған және екі Тараптың  уәкілетті өкілдері қолдарын қойған және Тараптардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана жарамды.

12.2. Шартқа барлық Қосымшалар, қосымша келісімдер және Тараптардың осы Шартты орындауы бойынша қандай да бір мәселелері бойынша келісімдерінің фактілері туралы куәландыратын басқа құжаттар оның ажырамас бөлігі болып табылады, бұған қоса кейінірек күнмен белгіленген құжат бұдан бұрынырақтағы құжаттан басым күшке ие.

12.3. Қандай да бір Тарапты таратқан немесе қайта құрған жағдайда, осы Шарт өзінің заңды күшін жоғалтпайды және осы Тараптың құқықтық мұрагеріне ауысады.

12.4. Осы Шарт бөлігінің жарамсыздығы оның толығымен жарамсыз болуына әкеп соқпайды.

12.5. Ешбір жағдайларда Тараптар жанама залалдарға, Тараптармен келтірілген жоғалған пайданы қоса,   жауапты болмайды. 

12.6. Тараптардың Шартты бұзу туралы шешімі қосымша келісіммен рәсімделеді.

12.7. Осы Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

12.8. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысына бір-бірден, тең заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде, екі түпнұсқа данада жасалған. Қазақ тіліндегі мәтін мен орыс тіліндегі мәтін арасында дау пайда болған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады.

12.9. Тараптар қол қойған және көшірме байланыс арқылы жіберілген осы Шарт, сонымен қатар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын барлық құжаттар түпнұсқаларын ұсынғанға дейін заңды күшке ие болады.  Құжаттардың түпнұсқаларын шығарған Тарап оларды рәсімдеген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ұсынуы тиіс.  

12.10.    Тараптармен кез-келген берілетін дербес деректер (бұдан әрі – Дербес деректер) Дербес деректер және оларды қорғау туралы  қолданылатын заңнаманы анықтауға сәйкес (бұдан әрі – Дербес деректерді қорғау туралы заңнама), Құпия ақпарат болып саналады.   Дербес деректерді жинау және өңдеу кезінде Тараптар дербес деректерді қорғау туралы Заңнаманың және осы Шарттың талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.   Дербес деректерді ұсынушы Тарап  осы шарт бойынша Дербес деректерді берудің оларды жинау кезінде субъектіге мәлімделгендерді жинау және өңдеу мақсаттарына сәйкестігіне кепілдік береді, сондай-ақ егер дербес деректерді қорғау туралы Заңнама бойынша, екінші Тараппен оларды жинау және өңдеуге рұқсат етілетін дербес деректер субъектісінің растайтын келісімінің болуы талап етілсе. 

12.11. Қабылдаушы тарап осы шартты жасау және орындау мақсатында, сондай-ақ дербес деректерді қорғау туралы Заңнамамен қарастырылған жағдайларда дербес деректерді өңдеуге құқылы.   Ашушы Тараптың талабы бойынша алушы Тарап дербес деректерді қорғау туралы заңнамаға сәйкес ашушы Тарап сақтауға тиіс қорғаудың дәл осындай деңгейін қамтамасыз ете отырып, дербес деректерді өңдеуге міндеттенеді.

 

13.   Шарттың әрекет ету мерзімі

 

13.1.  Осы шарт Сатып алушы Келісім-шарттың 10.1 - т. көрсетілген құжаттарды және ақпараттарды ұсынған жағдайда, Тараптардың уәкілетті өкілдері  қолдарын қойған күннен бастап  күшіне енеді. Осы  Шарт   2022 жылдың «31» желтоксанға дейін, ал есептесу мен кепілдік міндеттемелер   бөлігінде – оларды толық орындағанға дейін әрекет етеді.

13.2. Сатушы осы Келісімге қол қойылған күннен

бастап екі ай ішінде Сатып алушыдан өтінім болмаған жағдайда, осы Келісімшартты біржақты тәртіпте тоқтатуға құқылы.

 

14. Тараптардың заңды мекенжайлары және банктік деректемелері:

 

14.1. Осымен тараптар олар ұсынған деректемелердің (мекенжайлардың) анықтығына куәлік етеді және  сәйкес өзгерістер туындаған күннен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде олардың өзгергені туралы бір-бірін жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.   Деректердің анық еместігі немесе олардың өзгергені туралы хабарламаған/уақытында хабарламаған жағдайда, екінші Тарап осыған байланысты туындаған Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісті орындамағандығына жауап бермейді.    

 

САТУШЫ:                         САТЫП АЛУШЫ:

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

 № ______________

 

___________________                   «__» _______  202__ г.

                            

___________________, именуемое в дальнейшем «Продавец»,  в лице ___________________., действующего на основании устава, с одной стороны и ТОО  «»именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директорадействующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», согласно итоговому протоколу биржевых торгов №__ от ____ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 

1.      Предмет Договора

 

1.1.    В порядке и на условиях настоящего Договора Продавец обязуется поставлять (продавать) Покупателю ___________________ (далее – Товар), а Покупатель обязуется его принимать и оплачивать (покупать).

1.2.   Поставка Товара производится партиями по заявкам Покупателя, принятым Продавцом в порядке, определенном в п.5.6., п. 5.7. настоящего Договора.

1.3.   Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется железнодорожным транспортом по указанным в заявках реквизитам на условиях  ___________________ либо любая иная станция отправления, которая впоследствии может заменить станцию отправления   в качестве пункта поставки, согласно Incoterms – 2010.

 

2.       Общее количество и качество Товара

 

2.1.   Общее количество Товара по настоящему

Договору составляет  (Девяносто четыре тысячи семьсот) тонн, +/- 10% (десять процентов) толеранс.

2.2.       Количество отгружаемого Товара согласовывается Сторонами в заявке, поданной и согласованной в порядке, предусмотренном п.5.6., п.5.7. настоящего Договора.    

2.3.  Качество товара должно соответствовать СТ РК.

2.4. Качество определяется в соответствии с СТ РК, подтверждается сертификатом качества и должно соответствовать следующим техническим характеристикам: 

3. Цена Товара

 

3.1. За единицу измерения Товара в настоящем Договоре принимается «тонна».

3.2. Стоимость (цена) 1 (одной) тонны Товара, поставляемого по настоящему Договору составляет:

тенге 00 тиын без учета НДС и ж/д тарифа.

тенге 00 тиын с НДС, без учета ж/д тарифа.

3.3. Общая сумма Договора составляет  тенге 00 тиын, +/- 10% (десять процентов) толеранс, без учета НДС и ж/д тарифа.

тенге 00 тиын, +/- 10% (десять процентов) толеранс, с  НДС, без учета  ж/д тарифа.

3.4. В случае изменений ж/д тарифа перевезенного Товара, Покупатель уплачивает Продавцу разницу, предъявленную перевозчиком либо  экспедитором Продавца (при организации перевозки груза силами Продавца  за счет и риск Покупателя). Оплата разницы ж/д тарифа производится Покупателем на счет Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего уведомления и счета от Продавца.

4.      Порядок оплаты

 

4.1. Оплата стоимости за поставляемый по настоящему Договору Товар производится Покупателем путем предварительной оплаты в размере 100% объема поставки, путем перечисления денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счёта по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

4.2.  Оплата ж/д тарифа и услуг экспедитора Продавца производится Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Продавцом счета.

4.3.  Днем оплаты стороны принимают дату зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.4.   Валюта Договора и платежа – Казахстанский тенге.

4.5. Окончательные расчеты производятся Покупателем не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Актов сверки поставок и платежей, составляемых и подписываемых  Сторонами до 10 числа каждого месяца по итогам предыдущего месяца поставки.

4.6. В случае не поставки или частичной недопоставки Покупателю оплаченного Товара в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания периода поставки, Продавец производит возврат суммы оплаченного и не поставленного Товара на расчетный счет Покупателя в течение 120 (сто двадцать) календарных дней, с момента  поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

4.7. Кредиторская задолженность Покупателя перед Продавцом оплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Акта сверки. Кредиторская задолженность Продавца перед Покупателем учитывается в счет будущих поставок.

 

5.      Порядок поставки(отгрузки) Товара

 

5.1. Поставка Товара производится отдельными партиями железнодорожным транспортом, после выполнения Покупателем п.4.1., п.5.6., п.5.7.  настоящего Договора.

5.2. Партией считается, количество отгруженного Товара, указанное в электронном перевозочном документе.

5.3. Перевозка Товара осуществляется навалом, в полувагонах, привлеченных Продавцом  в интересах Покупателя.  Минимальная норма отгрузки – ж/д полувагон (по тексту настоящего Договора слова «полувагон» и «вагон» имеют одинаковое значение). Поставка ниже минимальной нормы отгрузки либо более установленной нормы отгрузки не производится и недопоставкой, либо сверхпоставкой не считается, штрафные санкции не взыскиваются. Если для полной загрузки ж/д полувагона требуется отгрузить большее количество Товара, чем согласовано к поставке в соответствующей заявке, то Продавец осуществляет поставку Товара в необходимом количестве. При этом, Стороны по факту отгрузки (поставки) составляют и подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору на необходимое увеличение объема Товара, для восполнения минимальной нормы загрузки ж/д вагона. Оплата за поставленный Товар в объеме необходимом для восполнения минимальной загрузки ж/д вагона, производится Покупателем одновременно с оплатой за следующую партию Товара, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты отгрузки (поставки) Товара.

5.3.1 В случае привлечения Покупателем вагонов за свой счет и риск согласно условиям поставки, Покупатель обязан обеспечить равномерную и ритмичную подачу порожних вагонов на подъездной путь Продавца в течение месяца согласно декадных заявок ГУ-11. Порожние вагоны, следующие под погрузку, должны быть оформлены максимально возможными группами (не менее пяти вагонов) оформлением одной накладной в зависимости от объемов перевозок.

5.3.2 В случае нарушения п. 5.3.1 настоящего  Договора и подачи порожних вагонов на подъездной путь Продавца сверх суточной потребности, Покупатель оплачивает Продавцу штраф за занятость подъездного пути в размере 5 000 тенге без учета НДС за каждый вагон в сутки. В случае подачи  порожних вагонов на подъездной путь Продавца одиночными отправками, либо группами менее 5 вагонов, Покупатель уплачивает Продавцу стоимость маневровых работ по подборке групп вагонов в размере 27 310,10 тенге без учета НДС за 1 локо/час  работы маневрового локомотива на основании расчетных ведомостей.

5.3.3 В случае нарушения п.5.3.1. настоящего Договора и связанного с ним простоя вагонов на станционных путях общего пользования станций ___________________ ввиду нарушения п. 5.3.1 настоящего Контракта и связанного с ним простоя вагонов на станционных путях общего пользования, Покупатель возмещает Продавцу все понесенные и документально (Акты общей  формы ГУ 23, накопительные карточки) подтвержденные затраты.

5.3.4. В случае нахождения вагонов Продавца на подъездных путях Покупателя/грузополучателя сверх технологического срока оборота вагонов, но не более 24 часов с момента зачисления Покупатель обязан оплатить Продавцу все сборы, штрафы и иные расходы, предъявленные Продавцу собственником подвижного состава, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Продавцом счета, на основании подтверждающих документов.

5.4. Продавец вправе отгружать Товар как повагонно, так и группой вагонов либо отправительским маршрутом, если Договором не установлено иное.  При отгрузке в зимний период Товар подвергается профилактическим мерам по предотвращению его смерзания в пути следования и разгрузке.

5.5. Период поставки – календарный месяц. Количество Товара по каждому периоду определяется, согласно принятой Продавцом заявке.

5.6. Согласование поставки производится в следующем порядке:

-  Покупатель до 5-го числа текущего месяца предоставляет Продавцу заявку на следующий месяц, согласно Приложению № 2 к Договору и  иные сведения необходимые и достаточные для надлежащего исполнения обязательств Продавца по настоящему Договору.

5.7.  После получения Продавцом заявки на следующий месяц, Продавец обязуется ее рассмотреть и направить Покупателю ответ о принятии либо отказе в принятии заявки, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения заявки. Отсутствие ответа на полученную Продавцом заявку, считается отказом Продавца в принятии заявки. В случае отказа Продавца в принятии заявки, отгрузка (поставка) Товара в указанный период не производится и нарушением настоящего Договора не является, ответственность на Продавца не возлагается. В случае направления Продавцом ответа на заявку на иных условиях, по сравнению с условиями, указанными в заявке Покупателя, то Покупатель обязуется, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его получения, рассмотреть ответ Продавца на заявку и направить ответ о согласии либо не согласии поставки Товара на условиях, указанных в ответе Продавца. Отсутствие (неполучение Продавцом) ответа Покупателя о согласии либо не согласии поставки Товара на условиях, указанных в ответе Продавца, считается отказом Покупателя от поставки Товара в расчетном периоде.

5.8. Заявка предоставляется Покупателем посредством электронной почты на адрес: ____ , с обязательным предоставлением оригиналов в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их оформления.

5.9. Датой поставки (отгрузки) Товара является дата принятия к перевозке на электронном перевозочном документе, оформленном в системе АСУ ДКР.

5.10. После отгрузки каждой партии Товара Продавец направляет Покупателю

-  накладную на отпуск товара

-сертификат качества отгруженной партии продукции, заверенное печатью ___________________;

Указанная документация должна быть передана Продавцом Покупателю вместе с Товаром при отгрузке, либо в течение трех банковских дней, после отгрузки Партии товара посредством факсимильной связи или электронной почты и отправкой оригиналов почтой.

5.11. Покупатель не вправе без письменного согласия Продавца отказаться от заявленного им и согласованного Сторонами к поставке Товара.

5.12. Для передачи Товара Продавцом Покупателю при его погрузке в вагоны, Продавец и Покупатель могут назначать своих уполномоченных представителей, которые действуют на основании доверенности, выданной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5.13. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента передачи Товара первому перевозчику в соответствии с условиями поставки Товара предусмотренным в пункте 1.3. настоящего Договора  (согласно Инкотермс 2010).

5.14. В случае если Покупатель заблаговременно не даст письменных указаний Продавцу, Продавец на основании коммерческой практики вправе заключить договор перевозки Товара за счет и риск Покупателя. При этом, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования возмещает Продавцу все понесённые расходы по организации перевозки груза, которые включают в себя стоимость ж/д тарифа, услуги оператора отдельно по каждому направлению, за оформление таможенных документов и иных формальностей, а также другие затраты понесенные Продавцом. Плата за услуги оператора и иные расходы перевозчика, связанные с конкретной перевозкой, могут быть выставлены Продавцом позднее, отдельным счетом-фактурой.

5.15. Покупатель гарантирует Продавцу, что приобретаемый Товар по данному Договору не будет связан с международными деловыми операциями, в соответствии со ст.2 Закона РК от 05.07.2008г. № 67-IV «О трансфертном ценообразовании».

5.16. В случае неисполнения Покупателем каких-либо своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения которых наступил к моменту, когда Продавец должен произвести поставку Товара согласно настоящего Договора, Продавец вправе без каких-либо материальных и иных последствий для себя (в том числе предусмотренных настоящим Договором), приостановить поставку (отгрузку) Товара, до момента надлежащего исполнения Покупателем всех таких обязательств.

5.17. В случае привлечения вагонов для организации перевозки груза Продавцом за счет и риск Покупателя, Покупатель должен обеспечить оформление и отправление порожних вагонов в строгом соответствии с инструкцией по заполнению перевозочного документа, предоставленной собственником вагонов либо Продавцом.

6.      Порядок приемки Товара по количеству и качеству

 

6.1. Приёмка Товара производится Покупателем в месте погрузки Товара (___________________) в следующем порядке:

-  по количеству – при соответствии количества фактически отгруженного Товара количеству, указанному в ж/д накладных, что проверяется его 100% взвешиванием на весах Продавца.  При этом вес НЕТТО определяется путём вычета из веса БРУТТО массы тары полувагона указанной на вагоне. Вес БРУТТО определяется путём взвешивания вагона с Товаром на весах Продавца;

      При выявлении недогруза, путем взвешивания на ж/д весах Покупателя, в поступивших вагонах от Продавца, Покупатель обеспечивает   повторное взвешивание Товара с участием представителя перевозчика. По результатам взвешивания составляется коммерческий акт формы ГУ-22 с обязательной подписью представителя перевозчика.

     Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты прибытия Товара на станцию назначения  направляет в адрес Продавца письмо о выявленном недогрузе в поступивших вагонах с приложением коммерческого акта формы ГУ-22, копии технического  паспорта с техническими характеристиками ж/д весов и копии сертификата о поверке ж/д весов.

Продавец в течении 3 (трех) рабочих дней с даты получения  письменного обращения от Покупателя проводит внутреннее расследование с целью выявления факта недогруза.

Результаты расследования направляются Продавцом в адрес Покупателя в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания расследования, где в случае вины в недогрузе Продавца, Покупателю возмещается недопоставленный объем Товара, а в случае отсутствия вины Продавца, Покупатель в претензионном порядке обращается к перевозчику по возмещению недогруза.

- по качеству – в соответствии с Правилами приемки по качеству СТ РК 1248-2011 «Угли и продукты их переработки. Правила приемки», путем наружного осмотра, отбора проб представителями Продавца и Покупателя и их качественного анализа на базе лаборатории Продавца.

6.2. В случае отсутствия Покупателя при приемке Товара по количеству и/или по качеству, то Покупатель лишается права предъявления к Продавцу требований (претензий) относительно качества и/или количества поставленного Товара и признает поставленный Товар как соответствующий условиям настоящего Договора по количеству и по качеству.

 

7.      Ответственность сторон

 

7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет имущественную ответственность в объеме требования (претензии или иска), письменно предъявленного и документально подтвержденного другой Стороной, по основаниям, указанным в Договоре либо в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты предусмотренных п.4.1.  настоящего Договора, Продавец вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.3. Продавец имеет право приостановить отгрузку Товара в случае неисполнения Покупателем своих обязанностей, обусловленных настоящим Договором. В случае остановки (приостановки) Продавцом отгрузки Товара по причине нарушения Покупателем своих обязательств по договору Покупатель уплачивает штрафные санкции, пени, платежи, предъявляемые третьими лицами Продавцу Товара, связанных с невыполнением заявленных планов перевозок.

7.4. В случае нарушения порядка и срока подачи заявки, оговоренных в п.5.6., п.5.7., п.5.8. настоящего Договора и обеспечения подвижным составом срочных и других перевозок грузов, не вошедших в основные месячные планы перевозок, Покупатель оплачивает Продавцу предъявленные железной дорогой дополнительные сборы за обеспечение подвижным составом срочных и других перевозок грузов, не вошедших  в месячные планы перевозок.

7.5. При выставлении штрафов и сборов со стороны АО «КТЖ-Грузовые перевозки» либо иного перевозчика, экспедитора за невыполнение декадного или месячного плана перевозок, при отсутствии вины Продавца и по вине Покупателя , Покупатель в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения подтверждающих документов (копия учетной карточки, копия накопительной карточки и копия счета, копия акта общей формы ГУ-23) возмещает Продавцу понесенные расходы.

7.6. Продавец не несет ответственности за не поставку либо недопоставку Товара, в соответствии с условиями Договора, в случае издания правительством Республики Казахстан или другими ведомствами постановлений, распоряжений или других актов, ограничивающих или запрещающих временное использование вагонов, оформление перевозок на определенные направления.

7.7. Продавец не несет ответственность за не поставку (недопоставку) Товара, в случае неприбытия железнодорожных вагонов, произошедшего не по вине Продавца.

 7.8. Оплата штрафов, пеней и иных расходов (затрат) Продавца производится Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего уведомления от Продавца. В случае неоплаты Покупателем предъявленных Продавцом штрафов, пеней и иных расходов (затрат), Продавец вправе произвести вычет сумм предусмотренных настоящим Договором и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, из суммы, произведенной за оплату Товара по Договору без предварительного согласия Покупателя.

7.9. Уплата пени и/или штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.10. В случае нарушения Покупателем п.5.15. настоящего Договора, повлекшие к имущественной ответственности Продавца в виде применения уполномоченным органом корректировки объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, а также выплате Продавцом штрафов, пени и других обязательных платежей, Покупатель возмещает все понесенные Продавцом расходы.


8.      Обстоятельства непреодолимой силы

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это является следствием обстоятельств неопределимой силы или событий чрезвычайного характера, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (например, военных операций, блокад, пожаров, наводнений, землетрясений и других стихийных сил природы), если эти обстоятельства повлияли на выполнения Стороной договорных обстоятельств. В этом случае срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будет действовать такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 7 (семи) календарных дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств. Доказательством наступления названных обстоятельств и их продолжительности является подтверждение (справки) соответствующих компетентных органов. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая о наступлении обстоятельств форс-мажора, не вправе ссылаться на них как на обстоятельства, освобождающие от ответственности, за исключением случаев, когда уведомление другой Стороны становится невозможным по причине форс-мажора.

8.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 1 (одного) месяца каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору в части действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороне возможных убытков. При этом Стороны обязаны осуществить расчеты по обязательствам, возникшим до прекращения Договора.


9.      Гарантии сторон

 

9.1. Каждая Сторона настоящего Договора гарантирует, что она не имеет каких-либо препятствий к заключению и исполнению настоящего Договора, то есть:

9.1.1. Она соответствующим образом учреждена, создана или основана и легально существует в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица;

9.1.2. Лицо, подписавшее настоящий Договор, имеет право и полномочия подписывать Договор от имени Стороны.

9.1.3. Все согласования, лицензии и иные разрешения государственных органов, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, получены и соответствуют требованиям законодательств Республики Казахстан.

9.2. При реорганизации или ликвидации Стороны как юридического лица, все обяза­тельства и ответственность по настоящему Договору будет нести ее правопреемник.

9.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, ее опубликование или разглашение иным образом возможны только с письменного согласия другой Стороны, за исключением предоставления информации органам и должностным лицам, прямо уполномоченным законодательством Республики Казахстан требовать получение такой информации.

9.4. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны.

 

10.   Особые условия

 

10.1. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

а)  заключение и исполнение настоящего Договора находится в рамках ее корпоративных полномочий и должным образом оформлено всеми необходимыми корпоративными решениями, не противоречит и не нарушает, не будет противоречить ее учредительным, а также другим внутренним документам, и нарушать их;

б)  насколько это известно Стороне, против нее не ведется никакого судебного разбирательства, которое могло бы существенно повлиять на ее способность выполнить обязательства по настоящему Договору;

в)  ни одна из Сторон не нарушает своих обязательств по какому-либо соглашению, договору, которое могло бы повлиять на ее способность выполнять какие-либо обязательства по настоящему Договору.

10.2. Если положения Договора противоречат положениям Приложений к нему, то применяются положения, предусмотренные в Приложениях.

10.3. Покупатель гарантирует достоверность и актуальность сведений о составе значимых участников или акционеров (владеющих долей участия в уставном капитале либо акциями в размере 10 и более процентов по всей цепочке владения бизнесом) и бенефициарных собственников (физических лицах, которые в конечном итоге владеют или контролируют Покупателя), предоставленных до заключения Договора.

В случаях изменения состава участников или акционеров и/или бенефициарных собственников Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Продавца в письменной форме с предоставлением подтверждающих документов.

Не требуется предоставление информации о бенефициарных собственниках публичных компаний, акции которых обращаются на любой из следующих фондовых бирж: Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Франкфурта, Гонконга, Йоханнесбурга, Торонто, Сиднея, Токио, Веллингтона (Новая Зеландия), Сингапура, Сеула, Цюриха или любой из скандинавских стран, при условии информирования об этом Продавца.

В случае нарушения настоящей гарантии и/или неисполнения обязанности по уведомлению об изменениях Покупатель согласен с тем, что такое нарушение полностью освобождает Продавца от ответственности перед третьими лицами и Покупатель несет ответственность за все расходы, затраты, убытки, иной ущерб, понесенные Продавцом в связи с неисполнением Покупателем указанных обязательств.

10.4      Продавец вправе:

(а) отказаться от заключения Договора при условии непредставления Покупателем либо предоставления недостоверной информации и документов, указанных в п.10.3 Договора;

(б) отказаться от заключения Договора либо потребовать его досрочного расторжения, письменно предупредив об этом Покупателя не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты расторжения, при условии, что:

- у Продавца есть основания предполагать, что Покупатель и/или его значимые участники/акционеры и/или бенефициарные собственники участвуют в мошенничестве, отмывании денег, финансировании терроризма, иной преступной деятельности,

- Продавец располагает сведениями о том, что Покупатель и/или его значимые участники/акционеры и/или бенефициарные собственники зарегистрированы в странах, к которым применены политические, экономические санкции, меры контроля экспорта и импорта;

- у Продавца имеются основания предполагать о наличии в будущем затруднений в своевременности поставок Товара.

(в) отказаться от заключения Договора в случае несогласия Покупателя с условиями, указанными в пункте 10.3 настоящего Договора.

Отказ от заключения Договора либо досрочное расторжение Договора по инициативе Продавца в соответствии с условиями, указанными в пп. (а), (б), (в) п. 10.4 Договора, не дает право Покупателю требовать возмещения Продавцом убытков, вызванных таким отказом или расторжением.

10.5. Покупатель подтверждает, что ознакомлен с антикоррупционными условиями, изложенными в приложении «Антикоррупционные условия», которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.6. Покупатель гарантирует, что им не нарушались обязательства по договорам, заключенным с Продавцом или/и казахстанскими предприятиями ERG s.a.r.l. в течение трех лет до дня заключения настоящего Договора.

Продавец вправе отказаться от заключения Договора либо потребовать досрочного расторжения уже заключенного Договора в случае, если гарантии Покупателя, предусмотренные настоящим пунктом, не соответствуют действительности.

10.7. Покупатель в течение срока действия Договора обязуется предоставлять любую документацию и/или информацию, имеющую непосредственное отношение к заключению и исполнению настоящего Договора, в сроки, указанные Продавцом, либо в сроки, согласованные Сторонами.  Продавец имеет право на проведение проверки вышеуказанных информации и документов Покупателя. Проверки могут проводиться как силами специалистов Продавца, так и с привлечением любых третьих лиц по усмотрению Продавца, расходы по оплате стоимости услуг таких третьих лиц относятся на Продавца в полном объеме. На основании письменного уведомления Продавца Покупатель обязуется предоставить проверяющим необходимый доступ к персоналу, объектам, имуществу, документам и так далее, а также обязан сотрудничать с проверяющими в целях своевременного и полного проведения проверок по настоящему Договору. Проверяющие вправе копировать документацию Покупателя, имеющую отношение к заключению и исполнению настоящего Договора.

10.8.  Покупатель гарантирует, что он, его крупные участники/акционеры, а также работники, члены органов управления и/или контроля не являются связанными/аффилированными лицами по отношению к Продавцу, не состоят в родственных отношениях с работниками, должностными лицами любого из казахстанских предприятий ___________________ а равно не являются их свойственниками.

Продавец вправе отказаться от заключения Договора либо потребовать досрочного расторжения уже заключенного Договора в случае, если гарантии Покупателя, предусмотренные настоящим пунктом, не соответствуют действительности.

10.9. Стороны обязаны соблюдать требования применимого законодательства и условия Договора.

10.10. Продавец должен соответствовать предписанным экономическим или финансовым санкциям, или торговым эмбарго, принимаемым или вводимым время от времени, среди прочих, (i) правительством США (ii) Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, (iii) Советом Безопасности ООН, (iv) Европейским Союзом и (v) Казначейством Ее Величества Объединенного Королевства (далее - «Санкции»).  

Покупатель обязуется не передавать товары, приобретенные у Продавца по настоящему Договору: (i) лицам, которые находятся под действием Санкций, если передача товаров повлечет нарушение Санкций,  и/или (ii) не поставлять данные товары в страны: Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Северную Корею, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирию, кроме случаев, когда это разрешено действующим законодательством. В случае неисполнения данного обязательства Покупатель согласен с тем, что такое нарушение полностью освобождает Продавца от ответственности перед третьими лицами и Покупатель несет ответственность за все документально доказанные расходы, затраты, ущерб, претензии и убытки любого характера, понесенные Продавцом в связи с неисполнением Покупателем вышеуказанного обязательства. 

11.       Порядок разрешения споров

 

11.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров, если согласие не достигнуто – подлежат разрешению в Специализированном межрайонном экономическом суде ___________________ в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Язык судопроизводства – русский.

11.2. Обращение в суд без предварительного предъявления претензии согласно вышеуказанному порядку недопустимо. Стороны устанавливают обязательный претензионный досудебный порядок урегулирования споров по всем положениям настоящего Договора, с соблюдением следующих условий:

11.2.1. Претензии по настоящему Договору должны предъявляться в письменной форме с использованием любых средств связи, фиксирующих получение претензии второй Стороной, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты возникновения права на претензию;

11.2.2. Несоблюдение срока, указанного в пункте 11.2.1. лишает Сторону права на предъявление претензии и на ее удовлетворение;

11.2.3. Срок для ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения. Датой получения претензии (ответа на претензию) будет являться дата штемпеля почтового отделения Стороны, которой она адресована (при предъявлении претензии (ответа) посредством почтовой связи) либо дата отметки о приемке претензии (ответа) (в случае предъявления претензии (ответа) нарочно, по факсу, e-mail и иным средствам связи);

11.2.4. При предъявлении претензии Покупателем обязательно приложение Акта и/или результатов испытаний, составленных в порядке, указанном в главе 6 настоящего Договора

12. Заключительные положения

 

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действитель­ны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подпи­саны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

12.2. Все Приложения к Договору, дополнительные соглашения и иные документы, свидетельствующие о фактах договоренностей Сторон по каким-либо вопросам исполнения настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью, причем документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу перед более ранним.

12.3. В случае ликвидации или реорганизации какой-либо из Сторон, настоящий Договор не теряет своей юридической силы и переходит к правопреемнику этой Стороны.

12.4. Недействительность части настоящего Договора не влечет его недействительности в целом.

12.5.  Ни при каких обстоятельствах Стороны не несут ответственности за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, понесенные Сторонами.

12.6. Решение Сторон о расторжении Договора оформляется дополнительным соглашением.

12.7. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, регулируются действующими законодательством Республики Казахстан.

12.8. Настоящий Договор заключен на русском и казахском языках, в двух подлинных экземплярах, имеющих рав­ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае возникновения спора между текстом на русском языке и текстом на казахском языке, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

12.9. Настоящий Договор, а также все документы, являющиеся не­отъемлемой частью настоящего Договора, подписанные Сторонами и передан­ные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов. Оригиналы документов должны быть предоставлены Стороной, от которой они исходят в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их оформления.

12.10. Любые передаваемые Сторонами персональные данные (далее – Персональные данные) в соответствии с определением применимого законодательства о персональных данных и их защите (далее – Законодательство о защите персональных данных) считаются Конфиденциальной информацией.  При сборе и обработке Персональных данных Стороны обязуется строго соблюдать требования Законодательства о защите персональных данных и настоящего Договора. Сторона, предоставляющая Персональные данные гарантирует соответствие передачи Персональных данных по настоящему Договору целям сбора и обработки, заявленным субъекту при их сборе, а также, если требуется по Законодательству о защите персональных данных, наличие подтверждаемого согласия субъекта Персональных данных, допускающего их сбор и обработку другой Стороной.

12.11. Получающая сторона вправе обрабатывать Персональные данные исключительно в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных Законодательством о защите персональных данных. По требованию раскрывающей Стороны получающая Сторона обязуется обрабатывать Персональные данные, с обеспечением такого же уровня их защиты, который должен соблюдаться раскрывающей Стороной в соответствии с Законодательством о защите персональных данных.


13. Срок действия Договора

 

13.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными на то представителями Сторон, при условии предоставления Покупателем документов и информации, указанных в п.10.1. настоящего Договора. Настоящий Договор действует по «31» декабря 2022 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств - до полного их  исполнения.

13.2.  Продавец вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае отсутствия заявки от Покупателя в течение двух месяцев подряд с момента подписания настоящего Договора, с обязательным письменным уведомлением Покупателя. 

 

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

 

14.1. Настоящим стороны свидетельствуют достоверность предоставленных ими реквизитов (адресов) и обязуются письменно извещать друг друга об их изменении в течение 5-ти календарных дней с даты возникновения соответствующих изменений. В случае недостоверности данных либо не извещении/несвоевременного извещения об их изменении другая Сторона не отвечает за возникшее в связи с этим ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

                                  

 

 

 

ПРОДАВЕЦ:                       ПОКУПАТЕЛЬ: