Келісімшарттың үлгісі


Шарт №


тауар биржасында сауда-саттықты ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету туралы


 Нұр-сұлтан Қ                                                                                                                                                                                                                                  "" 2021 ж.


           


            Бұдан әрі "Биржа "деп аталатын" Астана "тауар биржасы" акционерлік қоғамы Жарғы негізінде әрекет ететін басқарма төрағасы Аллахвердиев Адалат Махмуд-оглы және бұдан әрі "сауда-саттыққа қатысушы" деп аталатын "жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жарғы негізінде әрекет ететін директор атынан бұдан әрі бірлесіп" Тараптар "деп аталады, ал жеке-жеке "Тарап" төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі- "шарт") жасасты:


 


                                                           1. ШАРТТЫҢ МӘНІ


1.1.Биржа сауда-саттыққа қатысушыға биржалық сауда ережелеріне сәйкес қызмет көрсетуге міндеттенеді.


1.2.Сауда-саттыққа қатысушы Биржаның қызметтеріне биржа белгілеген тәртіппен және мөлшерде ақы төлеуге міндеттенеді.                                             


                                                 2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ


2.1.      Сауда-саттыққа қатысушы:


2.1.1.     Қазақстан Республикасының Тауар биржалары туралы заңнамасында көзделген барлық құқықтарды, биржалық сауда қағидаларында және тауар биржасының ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен биржалық тауармен мәмілелерді жүзеге асыру құқығын пайдалану.


2.2.      Сауда-саттыққа қатысушы:


2.2.1.     Қазақстан Республикасының заңнамасында, биржалық сауда ережелерінде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген барлық міндеттерді атқару.


2.3.     Биржа құқылы:


2.3.1.     Қазақстан Республикасының заңнамасында, биржалық сауда ережелерінде және өзге де ішкі құжаттарда көзделген барлық құқықтарды пайдалану.


2.4.        Биржа міндетті:


2.4.1.     Қазақстан Республикасының заңнамасында, биржалық сауда ережелерінде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген барлық міндеттерді атқару.


2.5.      "Сауда-саттыққа қатысушылар арасындағы дауларды шешу":


2.5.1 сауда-саттыққа қатысушы өзіне: "сауда-саттыққа қатысушылар арасындағы биржалық мәміле бойынша дауды сотқа дейінгі наразылық тәртібімен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, бұл дауды сауда-саттыққа қатысушылар міндетті түрде "Астана "Әмбебап тауар биржасы"АҚ биржалық төрелігінің қарауына шығарады.


3.         БИРЖА ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ


3.1.      Биржа қызметтеріне ақы төлеу тәртібі тарифтермен және биржалық сауда ережелерімен белгіленеді.


3.2.      Биржаның сауда-саттыққа қатысушыға көрсететін қызметтері үшін төлем мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салық немесе басқа да міндетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін.


4.        ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ


4.1.Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған кезде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржаның ішкі құжаттарына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады.


4.2.Биржа биржалық сауда қағидаларында және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген негіздер бойынша осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін сауда-саттыққа қатысушының алдында жауап бермейді.


4.3. Жауапкершілікке тарту кінәлі тарапты шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.


5.        ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ


5.1.     Шарт бойынша Тараптар арасында және/немесе оған байланысты туындайтын барлық дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы Тараптар шешеді.


5.2.     Дауларды және/немесе келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, дауларды "Астана "Әмбебап тауар биржасы" АҚ биржалық төрелігі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Дау шешілген кезде қолданылатын биржалық төрелік регламентіне сәйкес шешеді.


5.3.     Биржалық арбитраждың шешімі сотта даулануы мүмкін.


 


6.        ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ


6.1.     Шарт тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім қолданылады.


6.2.     Тараптардың әрқайсысы бұл туралы екінші Тарапты 30 (отыз) күннен кешіктірмей жазбаша хабардар ете отырып, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.


6.3.     Шарт бұзылған кезде сауда-саттыққа қатысушының осы Шарт бұзылған кездегі Биржаның нақты көрсетілген қызметтеріне ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін қоспағанда, Тараптардың шарттан барлық міндеттемелері тоқтатылады.


6.4.     Шарттың қолданылуы міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерімен қатар тоқтатылады:


§ Тараптардың жазбаша өзара келісімі;


§ сауда-саттыққа қатысушыдан лицензияны тоқтата тұру немесе кері қайтарып алу (егер осы лицензияның болуы туралы талап Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда);


§ шарт бойынша Тараптардың бірі болып табылатын заңды тұлғаны тарату (бұл жағдай осы заңды тұлғаның таратылуын екінші Тарапқа куәландыратын құжаттарды ұсынғаннан кейін пайда болды деп есептеледі)


§ ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де мән-жайлар бойынша.


                                                           7. БАСҚА ШАРТТАР


7.1.     Шарттар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Биржа биржалық сауда қағидаларына және Биржаның өзге де ішкі құжаттарына біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.


Биржа биржалық сауда қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар енгізген жағдайда, биржалық сауда қағидаларының немесе өзгерістер мен толықтырулары бар Биржаның өзге де ішкі құжаттарының жаңа редакциясы биржа сайтында ол қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде 10 (он) күн бұрын жарияланады не факс және(немесе) электрондық пошта арқылы жіберіледі және (немесе) сауда-саттыққа қатысушыға өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып.


7.2.     Шарттан туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.


7.3.    Сауда-саттыққа қатысушы биржалық сауда ережелерін, тарифтерді және Биржаның өзге де ішкі құжаттарын мұқият зерделегенін растайды, Биржамен жұмыс істеу кезінде олардың ережелерін ұстануға толық келіседі және сауда-саттыққа қатысушының барлық қызметкерлері Биржаның ішкі құжаттарын басшылыққа алатынына кепілдік береді.


7.4.     Шарт пен Биржаның ішкі құжаттары арасында қайшылықтар туындаған жағдайда, Биржаның ішкі құжаттарында көзделген ережелер басымдыққа ие болады.


7.5.    Тараптардың ешқайсысы шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.


7.6.    Шарт бірдей заңды күші бар екі данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды.


                                              


8.ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:


 


                              Биржа Сауда-Саттыққа Қатысушы